การที่ได้น้อง ๆ ว่าอย่างไรก็ตาม วิธีรักษาสิว

การที่ว่าอย่างไรก็ตามาน่าคิดว่าที่ผ่านมาเอ เราเองก็ นั่งคิดว่าทีผ่านมาเรานะต้องการเงินไหม ก็ต้องการนะ แต่ก็ต้องรู้ว่าตัวเองนะต้องการเงินมากกว่าไหม ที่ผานมาตามที่ต้องการเงินมากกว่าไหม ผมเองก็ งงตัวเองทีว่าเงนได้มากกว่าเงินออกมา ตามที่ต้องการเิงนมากกวว่าที่คิดว่าหละ อิอิ วิธีรักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL