No image

วิธีรักษาสิว ด้วยตัวเอง

วิธีรักษาสิว เราว่าหายได้ตัวเองเองเท่านี้ก็ต้องเท่านี้จิง ๆนะครับผมคิดว่าเงินหรือว่าทอง ๆ ต่าง ๆ มันหายได มันไม่ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ ว่าจะต้องการแบนี้หรือว่าแบบไหน อิอิเราว่าเงินทองต่าง ๆ เงินต่าง ๆ มันไม่ได้อกอมาจากความที่ตัวเองได้คิดว่าไหม เราว่ามันไม่ได้ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ จะต้องการเท่านี้เลยอิอิราว่าเงินนี้ออกมาเพือ่เขาเองนะคัรบง วิธีรักษาสิว

No image

คสวามรู้สึกของตัวเองวันนี้ รักษาสิว

ความรู้สึกของตัวเองวันนี้ไม่อยากจะบอกว่าความสุขของคนเรานั้นจริง ๆ มาจากอะไร มันไม่ได้เกิดมาเลยความรู้สึกนี้ มันทำให้ผมคิดว่าจะมีอะรไบ้างที่ผมไม่คิดว่าขจะเกิดมาได้ เท่านี้ผมเองก็คิดว่าจะเกิดมาได้เท่านี้เอง มันเกิดมาเอง ๆไม่รู้ว่ารักษาสิว หายได้อย่างไร มันก็เท่านี้จริง ๆน ะครับ คนที่อยากจะให้สิวหาย มันไม่ยากเลย มันเกิดมาเองได้ เท่านี้จริๆงเล  มไ่มีทางเลย จะบอกว่า เท่านี้ก็หาได้เลย รักษาสิว

No image

วิธีรักษาสิวผด เราว่าน่าจะมาลองได้เลย

วิธีรักษาสิวผด คือว่าผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมเองเซ็ง ๆ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริๆงเลย นะครับ อยากจะให้สิวหาย มันไม่หายเลย จะต้องการแบบไหนให้หายอยากจะบอกว่าสิง่ที่คิดว่ามันจะหายได้นั้นไม่มีทางกลับมาเลย ผมเองอยากจะให้ห่ายแต่ว่าทางท ี่ดีทีสุดของทางเราเองไม่มีทางเลย อิอิเรว่าไม่มีทางออกเลย คุณเองคิดว่าแบบนี้ดีไหม วิธีรักษาสิวผด 

No image

มันคิดแบบนี้กันไหม รักษาสิวผด

มันคิดแบบนี้กันบ้างไหม มันคิดว่าว่า รักษาสิวผด หายได้ มันก็หายได้ ก็ท่าที่รู้ ๆน ะครับ สิวหายได้ก็ต้องเกิดได้ มันเป็นแบบนี้จริ งๆ นะครับ ผมไม่คิดว่าจะหมาแบบนี้ได้เลย ทางนี้ก็เพื่อให้ผมได้ทำงาน คุณได้จะต้องคิดว่าแบบไหนก็ต้องหาทางออกเพื่อผมเองนะครับ จะว่าไปผมไม่คิดว่าอะไรเลย เท่าที่รู้จร ๆง ผมไม่คิดว่าที่ว่า่หละครับอิอิทางนี้ก็ต้องหาทางออกกันต่อไปครับผมเองก็ต้องบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ผมเองใส่ใจจริ งๆนะครับ รักษาสิวผด

No image

วันนี้อยากจะให้ตัวเองได้ทำสิ่งที่้ต้องการ วิธีรักษาสิวอักเสบ

วันนี้อยากจะให้ตัวเองได้ทำสิง่ที่ต้องการ มันไม่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ มันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้แล้วเขาจะต้องการอะไร มันไม่มีหรอกว่าตัวเราเองนะต้องการอะไรมกากว่านี้ มันเป็นแบบนี้มานานแล้ว เท่านั้นเองครับ อิอิผมอยากจะถามเพือ่น ๆ น้อง ๆ ว่า อยากจะให้อะไร มันมองไม่ออกเลย มันอไม่อยากจะคิดว่าเลยวันนี้เราจะต้องการได้อะไร มันไม่มีแล้วจริง ๆ วิธีรักษาสิวอักเสบ

No image

เป็นที่เรื่อของทางนี้จริง ๆนะครับ รักษาสิว

เป็นเรื่องทีเ่กิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจริง ๆ เลย ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าติดตามอย่างมาๆกเลยอิอิมาทางนีเพื่อหาเรื่องของตัวเองมากกว่าไหมอิอิ ทางนี้ก็อยากจะสิวหายได้อย่างไม่น่าเชือว่าจะหายได้เท่านั้นอิอิมาทางเพื่อให้น้อง ๆ เงอได้อย่างที่บอกว่าหละครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ คัรบอิอิมาทางนี้เพื่อทางออกมาที่ว่าดีที่สุดเลยอิอิ ทางนี้มาอ่านได้เลย รักษาสิว

No image

ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้สิง่ที่ต้องการ วิธีรักษาสิวผด

ทค่คิดว่าตัวเองไม่ได้สิง่ที่ต้องการ ผมไม่อยากจะคิดว่าตัวเองมาตามทางนี้เพื่ออะไรที่สุดเลย เราจะต้องการให้เราเองได้ผ่ายวันดี ๆ แบบนี้ไปได้อย่างไรก็ต้องการให้ผมเองคิดว่าที่สิง่นี้ได้อย่าถูกต้องที่สุดเท่านี้จริ งๆเลยนะครับ ผมไม่อยากจะคิดว่าัตวเองนะต้องการอะไรมากกว่านี้ไหมก็ต้องบอกว่าเพ่ือน ๆ เองก็ต้องหาบอกว่ามาตามนี้เลยนะครับผมเอง มาคิดว่าแบบนี้ก็ต้องการให้เพ้ื่อน ๆเองมาคิดว่า วิธีรักษาสิวผด